Loading...

Σε ερώτηση που είχε καταθέσει ο ανεξάρτητος βουλευτής Ηρακλείου κ. Λευτέρης Αυγενάκης σε συνεργασία με την αντιπρόεδρο του Συλλόγου κ. Κωνσταντίνα Φωτοπούλου, έδωσε απάντηση ο Υπουργός Οικονομικών κ. Γιώργος Παπακωνσταντίνου. Διαβάστε παρακάτω τη σχετική ερώτηση και την απάντηση του Υπουργού.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΛΕΥΤΕΡΗ ΑΥΓΕΝΑΚΗ
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ
Βουλευτής Ν. Ηρακλείου – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Προς τον Υπουργό Οικονομικών
κ. Γ. Παπακωνσταντίνου

ΕΡΩΤΗΣΗ

Του Βουλευτή Ηρακλείου κ. Λευτέρη Αυγενάκη
Αθήνα 23/9/2010
Θέμα: Αδυναμία της κυβέρνησης εξεύρεσης αναδόχου για την ΑΣΠΙΣ και

Κίνδυνος μη αποκατάστασης των ζημιωθέντων ασφαλισμένων της εταιρείας.

Μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» του νόμου 3867/2010 (ΦΕΚ 128 Α΄/3.8.2010), για την αποκατάσταση των ζημιωθέντων ασφαλισμένων της ΑΣΠΙΣ είναι αναγκαία η εξεύρεση αναδόχου, ο οποίος και θα αναλάβει το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας.
Ωστόσο για την εκπλήρωση της συγκεκριμένης απαραίτητης, αλλά εξαιρετικά περιοριστικής, προϋπόθεσης για την επίλυση του ζητήματος είναι κρίσιμο να υπάρξουν συντονισμένες ενέργειες από την πλευρά της κυβέρνησης, οι οποίες έως σήμερα απουσιάζουν. Ως εκ τούτου, στην περίπτωση που δεν βρεθεί ανάδοχος, είναι πολύ πιθανόν οι ασφαλιστικές εταιρείες να προσφύγουν κατά της αναδρομικότητας του νόμου, όπως εξάλλου έχουν σαφώς δηλώσει σε ανακοινώσεις τους, καταστρατηγώντας στην ουσία τη δυνατότητα αποκατάστασης των ασφαλισμένων της ΑΣΠΙΣ βάσει των ρυθμίσεων του προαναφερθέντος νόμου.
Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου της απουσίας της όποιας προόδου και κυβερνητικών πρωτοβουλιών για την εξεύρεση αναδόχου,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

1. Ποιες είναι ακριβώς οι έως σήμερα ενέργειες της κυβέρνησης για την εξεύρεση αναδόχου για την ανάληψη των ασφαλιστηρίων συμβολαίων της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ;

2. Εφόσον βρεθεί ο ανάδοχος, ποια είναι ακριβώς η διαδικασία που πρόκειται να ακολουθηθεί για την πλήρη αποκατάσταση των ασφαλισμένων;

3. Εάν τελικά δεν βρεθεί ανάδοχος, με ποια μέσα και τρόπους η κυβέρνηση πρόκειται να διασφαλίσει ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν θα προσφύγουν κατά της αναδρομικότητας του νόμου;

4. Εάν δεν βρεθεί ανάδοχος και δεν προσφύγουν οι ασφαλιστικές εταιρείες κατά της αναδρομικότητας του νόμου, η διαδικασία εκκαθάρισης θα ακολουθήσει τη συνήθη διαδικαστική οδό, δηλαδή θα ολοκληρωθεί σε περίπου 10 χρόνια οπότε και τελικώς θα αποζημιωθούν οι ασφαλισμένοι;

Ο ερωτών Βουλευτής
Λευτέρης Αυγενάκης

Ανεξάρτητος Βουλευτής Ηρακλείου
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΕΡΩΤΗΜΑ 1
Με το άρθρο 1 του ν. 3867/2010 μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες εποπτείας της ιδιωτικής ασφάλισης από την Ε.Π.Ε.Ι.Α. στην Τράπεζα της Ελλάδος. Οι αρμοδιότητες εποπτείας, όπως καθορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία, ασκούνται με πράξεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος από 01-12-2010.
Στο άρθρο 2 του κεφαλαίου Α’ του Ν. 3867/2010 ρυθμίζονται ζητήματα εκκρεμών υποθέσεων που εντάσσονταν στο πεδίο εφαρμογής της καταργούμενης παραγράφου 4α του άρθρου 10 του ν.δ. 400/1970.
Ειδικότερα, μεταξύ άλλων στο άρθρο 2: (α) ορίζεται καταληκτική προθεσμία ενός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης του χαρτοφυλακίου ζωής, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας το χαρτοφυλάκιο τίθεται σε ασφαλιστική εκκαθάριση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Α. 400/1970, (β) προβλέπεται η δυνατότητα του ασφαλισμένου να αποδεχθεί τη μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου ή να επιλέξει τη λύση της ασφαλιστικής σύμβασης και την υπαγωγή των απαιτήσεών του στη διαδικασία της ασφαλιστικής εκκαθάρισης, (γ) περιορίζονται οι απαιτήσεις των ασφαλισμένων κατά το ποσοστό που ορίζεται από το εισηγητικό σχέδιο αναμόρφωσης παροχών, το οποίο υποβάλλεται από τον επόπτη χαρτοφυλακίων ζωής, εκτός αν ο υποψήφιος ανάδοχος υποβάλει πρόταση ευνοϊκότερη για τους ασφαλισμένους, (δ) προβλέπεται ότι το μέρος της απαίτησης του ασφαλισμένου που δεν ικανοποιείται από τον ανάδοχο καλύπτεται σε ποσοστό 70% από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής και (ε) λαμβάνεται ειδική πρόνοια για όσους αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας.
Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της ακολουθούμενης διαδικασίας σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών Β. 2574/2009 “Ρύθμιση θεμάτων εφαρμογής του άρθρου 10 παρ. 4 του ν.δ. 400/1970, όπως ισχύει (ΦΕΚ 2509Β), ο κος Παντελίδης, μέσα στον Σεπτέμβρη, μετά την ολοκλήρωση της απογραφής των ασφαλισμένων και των απαιτήσεών τους σύμφωνα με τα έντυπα και ηλεκτρονικά αρχεία της επιχείρησης, ανήρτησε στην ιστοσελίδα της Ε.Π.Ε.Ι.Α. ενδεικτικό κατάλογο ασφαλισμένων.
Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, ο Επόπτης μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου της νομιμότητας και εγκυρότητας όλων των ασφαλιστηρίων συμβολαίων και των αναγγελιών που θα λάβει από τους ασφαλιζόμενους, τον ακριβή απολογισμό όλων των εκκρεμοτήτων που πηγάζουν από το χαρτοφυλάκιο των αναγγελθεισών απαιτήσεων και την αναμόρφωση όρων και παροχών, θα προχωρήσει στη σύνταξη και ανάρτηση του “ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ” (Τελικού) Πίνακα δικαιούχων ασφαλίσματος, με πλήρη και λεπτομερή αναφορά του ύψους των ασφαλιστικών παροχών και των εκκρεμών αποζημιώσεων ανά συμβόλαιο.
Σε εφαρμογή του ν. 3867/2010, αν η μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου ζωής δεν επιτευχθεί κατά τις διατάξεις της παρ. 4α του άρθρου 10 του ν.δ. 400/1970, ο επόπτης χαρτοφυλακίων των κλάδων ζωής, παραδίδει στην Τράπεζα της Ελλάδος, το αργότερο μέσα σε έξι μήνες από τη δημοσίευση αυτού του νόμου τα προβλεπόμενα από το νόμο στοιχεία.
Η Τράπεζα της Ελλάδος, αφού λάβει υπόψη τα παραπάνω στοιχεία και τις διατάξεις του ν.δ. 400/1970, όπως ισχύουν, επιβεβαιώνει το άνοιγμα του χαρτοφυλακίου ζωής.
Στη συνέχεια, η Τράπεζα της Ελλάδος, γνωστοποιεί δημοσίως τα υπάρχοντα στοιχεία, με δύο τουλάχιστον δημοσιεύσεις σε εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας και ανάρτηση στην ιστοσελίδα της, και απευθύνει δημόσια πρόσκληση προς κάθε ασφαλιστική επιχείρηση, που μπορεί να ασκεί νόμιμα στην Ελλάδα εργασίες ασφαλίσεων κλάδων ζωής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2 του ν.δ. 400/1970, όπως ισχύει, να δηλώσει ότι μετέχει στη διαδικασία αναδοχής του χαρτοφυλακίου ασφαλίσεων κλάδων ζωής, το οποίο σύμφωνα με τις καταργούμενες διατάξεις δεν έχει τεθεί ακόμα σε εκκαθάριση και να καταθέσει εγγράφως την προσφορά της, η οποία διαμορφώνεται με βάση τις περιγραφόμενες από το νόμο υποχρεωτικές προϋποθέσεις.
Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, καθορίζεται το ειδικότερο περιεχόμενο της δημόσιας πρόσκλησης, ο τρόπος γνωστοποίησης του ανοίγματος και δημοσίευσης της δημόσιας πρόσκλησης, η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής του αναδόχου του χαρτοφυλακίου ζωής.
ΕΡΩΤΗΜΑ 2
Η επιλογή του αναδόχου γίνεται με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία γνωστοποιείται στο κοινό κατά το άρθρο 59 του ν.δ. 400/1970 και με ανάρτησή της στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος, μαζί με ολόκληρη την πρόταση του αναδόχου. Η διαδικασία που πρόκειται να ακολουθηθεί για την πλήρη αποκατάσταση των ασφαλισμένων περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 2 του ν. 3867/2010.
ΕΡΩΤΗΜΑ 3
Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Συντάγματος της Ελλάδος (Έννομη προστασία, δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης)! “1. Καθένας έχει δικαίωμα στην παροχή έννομης προστασίας από τα δικαστήρια και μπορεί να αναπτύξει σ’ αυτά τις απόψεις του για τα δικαιώματα ή τα συμφέροντά του, όπως νόμος ορίζει. 2. Το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερόμενου ισχύει και για κάθε διοικητική ενέργεια ή μέτρο που λαμβάνεται σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων του”.
ΕΡΩΤΗΜΑ 4
Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 3867/2010 αν παρέλθει ένα έτος από τη δημοσίευση αυτού του νόμου χωρίς να εκδοθεί η εγκριτική απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου σε ανάδοχο, η διαδικασία περατώνεται αυτοδίκαια και για το χαρτοφυλάκιο ζωής εφαρμόζονται οι διατάξεις περί ασφαλιστικής εκκαθάρισης του ν.δ. 400/1970, όπως ισχύουν. Αν η διαδικασία περατωθεί χωρίς να αναληφθεί το χαρτοφυλάκιο ζωής από ανάδοχο ασφαλιστική εταιρεία, το μέρος της απαίτησης από ασφάλιση που δεν ικανοποιείται από το προϊόν της ασφαλιστικής εκκαθάρισης, ικανοποιείται κατά ποσοστό 70% από το εγγυητικό κεφάλαιο ζωής.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

2021-05-12T11:24:18+02:00
This website uses cookies and third party services. Ok