Loading...

COMMERCIAL VALUE AAE Αθήνα 12.7.2011

Προς ¦ 1. Υπουργό Οικονομικών

2. Γεν. Γραμματέα Υπ.Οικονομικών (κ.Ηλ.Πλασκοβίτη)

3. Γεν Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Πιστωτικών & Δημοσιονομικών Υποθέσεων 4. Τράπεζα της Ελάδος

Δ.Ε.Ι.Α.

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

ΘΕΜΑ : Έκθεση (6η ) Επόπτη Χαρτοφυλακίου Ζωής, ασφαλιστικής εταιρείας ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ

Στο χρονικό διάστημα μετά την υποβολή της 5ης Εκθέσεως μου, συνεχίσθησαν οι έλεγχοι και οι επανυπολογισμοί των μαθηματικών αποθεμάτων της εταιρίας από τον διεθνή Ελεγκτικό Οίκο Ernst& Young, προκειμένου να προσδιορισθεί, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και τις αναλογιστικές αρχές, το αναλογούν σε ένα έκαστο ασφαλισμένο μαθηματικό απόθεμα, προκειμένου να αναρτηθεί στον τελικό (οριστικό) πίνακα, που οφείλω να συντάξω.

Όπως εκτενώς αναφέρεται στην, επισυναπτόμενη στην παρούσα, επιστολή του προαναφερθέντος Ελεγκτικού Οίκου, οι σημαντικές ελλείψεις των βάσεων των στοιχείων της εταιρίας, που προέκυπταν σταδιακά στην πορεία του ελέγχου, αλλά κυρίως η πολυπλοκότητα και η ιδιαίτερη έκταση της όλης εργασίας (σε διάφορα επίπεδα), δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση του ανατεθέντος σε αυτόν έργου στις αρχικά υπολογισθείσες προθεσμίες.

Ηδη, όπως προκύπτει από την εν λόγω επιστολή, το ανατεθέν έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα Αυγούστου 2011 και να παραδοθεί η σχετική Εκθεση.

Μετά την παράδοση σε εμέ των σχετικών πορισμάτων ελέγχου και υπολογισμού των μαθηματικών αποθεμάτων (ανά ένα έκαστο ασφαλισμένο) από τον προαναφερθέντα Ελεγκτικό Οίκο, θα ολοκληρωθούν από την εταιρία (με βάση τους επανυπολογισμούς και ελέγχους της Ernst & Young) οι αναγκαίες μηχανογραφικές προσαρμογές και τα πλήρη αρχεία των ασφαλισμένων θα παραδοθούν στην Τράπεζα της Ελλάδος, έτσι ώστε να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου (αρ.2.παρ.1 Ν.3867/2010), προκειμένου οι ασφαλισμένοι να λάβουν γνώση και να προβάλουν τυχόν αντιρρήσεις τους (Ανακοπές) ενώπιον του αρμοδίου Πολιτικού Δικαστηρίου (αρ.10 παρ.3 περ.γ’ ΝΔ.400/1970).

Στην ανάρτηση του οριστικού χαρτοφυλακίου θα αναφέρονται τα ποσά που θα αναγνωρίζονται για ένα έκαστο ασφαλισμένο, τόσο ως προς τα ασφαλιστήρια ζωής (μαθηματικό απόθεμα), όσο και ως προς τις τυχόν λοιπές απαιτήσεις του (συμπληρωματικές καλύψεις), καθώς και ο τρόπος κατανομής της περιουσίας της εταιρίας.

Για την πραγματοποίηση της ανάρτησης θα απαιτηθεί επίσης (σύντομο) χρονικό διάστημα για μηχανογραφικές προσαρμογές των τεραστίου όγκου αρχείων, από τις μηχανογραφικές υπηρεσίες της Τραπέζης της Ελλάδος, προκειμένου να αναρτηθούν στο διαδίκτυο, υπό διαδικασίες ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων εκάστου ασφαλιζομένου,

Η προβλεπόμενη εκ του Νόμου (αρ. 10 παρ.3 ΝΔ.400/1970) προθεσμία άσκησης Ανακοπών από τους ασφαλισμένους κατά των Πινάκων ανέρχεται συνολικά σε 2 μήνες,

Ακολούθως θα πραγματοποιηθεί (εντός συντόμου χρονικού διαστήματος) ο προσδιορισμός της κατανομής των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας στα κατά περίπτωση συγκεκριμένα μαθηματικά και τεχνικά αποθέματα, λαμβανομένων υπ’όψιν των προβλέψεων για τις (τυχόν) εκκρεμείς δίκες, που θα έχουν προκύψει.

Λαμβανομένων υπ’όψιν όλων των προαναφερομένων διαδικασιών, οι τελικοί πίνακες εκτιμάται ότι θα παραδοθούν στην Τράπεζα της Ελλάδος μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου 2011.

Είμαι στην διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση.
Μετά τιμής
Ι. Παντελίδης

Επόπτης Χαρτοφυλακίων Ζωής

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ

Επισυνάπτεται η από 11.7.2011 επιστολή του Διεθνούς Ελεγκτικού Οίκου Ernst & Young.

Αθήνα, 11/7/2011

Αξιότιμε κ. Παντελίδη,

Σκοπός των έργων μας είναι ο υπολογισμός μαθηματικού αποθέματος των παραδοσιακών προϊόντων και του αποθέματος των συμβολαίων τύπου UNIT LINKED σύμφωνα με τους όρους των τεχνικών σημειωμάτων, τους όρους συμβολαίων και της ελληνικής νομοθεσίας κατά την 21.09.2009 και την 26.02.2010, ημερομηνίες ανάκλησης των αδειών λειτουργίας των εταιρειών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ και COMMERCIAL VALUE αντίστοιχα.

Οι υπολογισμοί και η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε είναι σύννομη καθώς στηρίζεται στο νομοθετικό διάταγμα 400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.01.1970) “Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως” όπως επίσης και σε μεταγενέστερες υπουργικές αποφάσεις που ρυθμίζουν θέματα ασφαλίσεων ζωής (τεχνικά και μαθηματικά αποθέματα, πίνακες ζωής, νοσηρότητας, ανικανότητας, τεχνικά επιτόκια, τιμολόγηση, βιβλίο τεχνικών σημειωμάτων και όρων, ειδικά αρχεία Unit Linked). Οι αρχές που διέπουν τη μεθοδολογία μας είναι οι βασικές αναλογιστικές αρχές μεταξύ των οποίων είναι:
– ο υπολογισμός του μαθηματικού αποθέματος ως διαφορά μεταξύ της εκτιμούμενης αναλογιστικώς παρούσας αξίας των μελλοντικών υποχρεώσεων της ασφαλιστικής επιχείρησης και της εκτιμούμενης αναλογιστικώς παρούσας αξίας των μελλοντικών οφειλομένων ασφαλίστρων κινδύνων (προοπτική μέθοδος).
– εφαρμογή της τεχνικής βάσης (πίνακας θνησιμότητας, τεχνικό επιτόκιο) όπως αυτή ορίζεται στο αντίστοιχο τεχνικό σημείωμα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Όπου δεν πληρούνταν οι προδιαγραφές του νόμου ή των βασικών αρχών τιμολόγησης και αποθεματοποίησης (π.χ. έλλειψη πίνακα θνησιμότητας), εφαρμόζεται μεθοδολογία σύννομη και σύμφωνη με τις αναλογιστικές αρχές.
– υπόθεση προκαταβλητέων καταβολών ασφαλίστρων

Αναλυτική παρουσίαση όλων των περιορισμών / προσεγγίσεων περιλαμβάνονται αναλυτικά στην επίσημη αναφορά.
Στα πλαίσια του υπολογισμού των ασφαλιστικών αποθεμάτων των υπό εκκαθάριση εταιρειών, και της επεξεργασίας των δεδομένων, από κοινού διαπιστώσαμε ότι υπήρξαν τεράστιες τεχνικές δυσκολίες, οι οποίες προέρχονταν κυρίως από τον τεράστιο όγκο δεδομένων, το μεγάλο πλήθος υποπεριπτώσεων, την έλλειψη βασικών δεδομένων που αποτελούν προσδιοριστικό παράγοντα για τον υπολογισμό αποθέματος αλλά και των δεδομένων τα οποία δεν επαληθεύονταν σε λογική βάση.
Όπως είχαμε και αρχικά αναφέρει τους ενδοιασμούς μας, ήταν πολύ δύσκολο να κάνουμε μια ορθολογική προσέγγιση των απαιτούμενων ωρών, για τα έργα των εταιρειών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ & COMMERCIAL VALUE, κυρίως λόγω των αρκετών τεχνικών δυσκολιών.

Ενδεικτικά σας αναφέρουμε μερικές εξ’ αυτών, ανά εταιρεία.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ

1. Τεχικά Σημειώματα:

1.1. Αναντιστοιχία μεταξύ των τεχνικών σημειωμάτων και των όρων των προϊόντων ως προς την περιγραφή των παροχών.
1.2. Έλλειψη ορισμών για ορισμένες μεταβλητές που περιέχονταν στους μαθηματικούς τύπους των ασφαλίστρων και των αποθεμάτων.
1.3. Διαφοροποίηση από τους μαθηματικούς τύπους ασφαλίστρων, αποθεμάτων (μαθηματικών, ελευθέρων) και αξιών εξαγοράς όπου κρίθηκε απαραίτητο.

2. Βάση συμβολαίων
2.1. Αναντιστοιχία μεταξύ των τεχνικών περιγραφών που περιλαμβάνονται στα τεχνικά σημειώματα (τεχνικό επιτόκιο, πίνακα θνησιμότητας) για ορισμένα προϊόντα και της βάσης συμβολαίων.

2.1.1. Προκειμένου να υπάρχει συνέπεια μεταξύ των υπολογισμών και των δεδομένων μας (βάση και τεχνικά σημειώματα), έγιναν οι απαραίτητες τροποποιήσεις στον κώδικα κάθε προϊόντος έτσι ώστε τα τεχνικά χαρακτηριστικά να ορίζονται από το τεχνικό σημείωμα (τεχνικό επιτόκιο, πίνακας θνησιμότητας) ενώ τα πρωτογενή στοιχεία υπολογισμού να λαμβάνονται από τη βάση (ηλικία, φύλο, κεφάλαιο, ημερομηνία έναρξης και status).
2.1.2. Για ορισμένα ασφαλιστήρια συμβόλαια και πρωτογενή στοιχεία που περιέχονται στη βάση δεν είναι συμβατά με τα χαρακτηριστικά του προϊόντος που προκύπτουν από τα τεχνικά σημειώματα (π.χ. Ηλικία εκτός ορίων πίνακα θνησιμότητας, ασφαλισμένο κεφάλαιο που δεν περιέχονται στον πίνακα διαχειριστικών εξόδων – όπου υπάρχει σύνδεση των παραμέτρων αυτών – κτλ).

2.2. Προσκόμιση συμπληρωματικών πινάκων (π.χ. πίνακες εκτάκτων καταβολών, εξαγορών) για τον υπολογισμό των μαθηματικών αποθεμάτων για ορισμένα προϊόντα.
2.2.1. Κατά τη διαδικασία κατανόησης και ελέγχου της δομής των πινάκων αυτών, διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν στοιχεία / εγγραφές τα οποία και η ίδια η εταιρεία δεν ήταν σε θέση να δικαιολογήσει (π.χ. αρνητικές εγγραφές). Τα στοιχεία αυτά δυσχέραιναν τον τρόπο αντιμετώπισης του πίνακα καθώς επίσης και τη σύνδεσή του με τη βάση συμβολαίων (queries, appends etc.) Λόγω των παραπάνω, απαιτήθηκε χρόνος και για τον έλεγχο του νέου πίνακα που προέκυψε από τη συνένωση των πινάκων συμβολαίων, εκτάκτων καταβολών και εξαγορών.
2.3. Προσκόμιση ανανεωμένης βάσης συμβολαίων (όχι τελική βάση) και επιπροσθέτων στοιχείων για τον υπολογισμό των μαθηματικών αποθεμάτων.
2.3.1. Τα επιπλέον στοιχεία αφορούν σε πρόσθετες κινήσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια ισχύος των ασφαλιστηρίων συμβολαίων (μερικές εξαγορές, αναλήψεις, δάνεια κτλ.) Διενεργήθηκαν υπολογισμοί βάσει των επιπρόσθετων στοιχείων που λάβαμε, τα αποτελέσματα των οποίων κρίθηκαν μη αποδεκτά για ορισμένο αριθμό ασφαλιστηρίων συμβολαίων (αρνητικά αποθέματα κτλ.). Μετά από επικοινωνία με τους εκπροσώπους της υπό-εκκαθάριση εταιρείας, διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει σύνεπεια στον τρόπο καταγραφής των κινήσεων για όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Ως αποτέλεσμα συμφωνήθηκε ότι η πρόσθετη πληροφορία (απεικόνιση) στο αρχείο αποτελεσμάτων ανά ασφαλιστήριο συμβόλαιο που θα προσκομίσουμε. Σε αυτή την περίπτωση, ο κώδικας ανά προϊόν άλλαξε πάλι αγνοώντας αυτή τη φορά τις κινήσεις, ενώ κάθε αρχείο αναπροσαρμόστηκε με την πληροφορία της νέας βάσης.
2.3.2. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια με status “υπό μετατροπή” έπειτα από συμφωνία με τους εκπροσώπους της υπό-εκκαθάριση εταιρείας αντιμετωπίζονται ως “εν ισχύ” συμβόλαια. Παρόλα αυτά κρίθηκε αναγκαία η επικοινωνία με άλλα τμήματα της υπο-εκκαθάριση εταιρείας προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι αντίστοιχες κινήσεις μετατροπής έχουν πραγματοποιηθεί ή όχι κατά την ημερομηνία υπολογισμού.

2.4. Αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των ασφαλιστηρίων συμβολαίων με status “Συστημένα ή προς εξαγορά”.
2.4.1. Για όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια με status “Συστημένα ή προς εξαγορά” υπολογίστηκαν οι αξίες εξαγορών σύμφωνα με το “status date” που αναγραφόταν στην βάση δεδομένων. Λόγω κάποιων θεμάτων που προέκυψαν ως προς την εγκυρότητα της βάσης και μετά από επικοινωνία με τους εκπροσώπους της υπό-εκκαθάριση εταιρεία, μας χορηγήθηκε ένα επιπλέον στοιχείο, η “τελευταία πληρωμή απόδειξης”, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ημερομηνία υπολογισμού για τις αξίες εξαγορών των ασφαλιστηρίων συμβολαίων.
Επιπλέον, και σε συμφωνία με τους εκπροσώπους της υπό-εκκαθάριση εταιρείας και τον επόπτη, για αυτά τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, εκτός από την αξία εξαγοράς κατά την ημερομηνία “τελευταίας πληρωμής απόδειξης” προχωρήσαμε και στον υπολογισμό του αποθέματος κατά την ίδια χρονική στιγμή. Συγκεκριμένα, τα συμβόλαια αυτά αντιμετωπίστηκαν ως “εν ισχύ’, και το απόθεμα αυτό ανατοκίστηκε από την ημερομηνία “τελευταίας πληρωμής απόδειξης” μέχρι την ημερομηνία υπολογισμού 21.09.2009. Τα τελικά αποτελέσματα όπως έχουν παραδοθεί στον επόπτη, προκύπτουν από την εφαρμογή τρίτης μεθοδολογίας η οποία οριστικοποιήθηκε κατά τα μέσα Απρίλη. Συγκεκριμένα, υπολογίσαμε μαθηματικό απόθεμα κατά την ημερομηνία τελευταίας απόδειξης πληρωμής χωρίς να ανατοκίζεται ως την ημερομηνία ανάκλησης.

Τελική βάση συμβολαίων

2.1. Η τελική βάση συμβολαίων μας προσκομίστηκε από την υπό-εκκαθάριση εταιρεία στις 23.03.2011. Όλοι οι υπολογισμοί πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με την τελική βάση συμβολαίων. Η τελική βάση συμβολαίων περιείχε αλλαγές στα χαρακτηριστικά των συμβολαίων (π.χ. αλλαγή τρέχουσας κατάστασης) αλλά και πρόσθετα στοιχεία (πραγματικό καταβληθέν ασφάλιστρο, πρόσθετος πίνακας νομικών προσώπων) τα οποία έπρεπε να ελέγξουμε και να συνδέσουμε με τα υπάρχοντα. Συνέπεια των πρόσθετων αυτών στοιχείων ήταν η διενέργεια πρόσθετων υπολογισμών καθώς επίσης και συγκριτικών ελέγχων λογικότητας (π.χ. αν η διαφοροποίηση των στοιχείων δικαιολογεί οποιαδήποτε μεταβολή ή όχι στα αποθέματα). Παράλληλοι έλεγχοι διενεργήθηκαν για ενδεχόμενες ασυμβατότητες μεταξύ των χαρακτηριστικών των προϊόντων που προκύπτουν από τα τεχικά σημειώματα (π.χ. Ηλικία εκτός των ορίων πίνακα θνησιμότητας, ασφαλισμένο κεφάλαιο που δεν περιέχονται στον πίνακα διαχειριστικών εξόδων – όπου υπάρχει η σύνδεση των παραμέτρων αυτών – κτλ, διάρκεια ασφάλισης, τελευταία πληρωμή απόδειξης) κτλ.

Η ανανέωση της τελικής αναφοράς βάσει των νέων στοιχείων που λάβαμε αποτελεί μέρος της καθυστέρησης.

Οι ανωτέρω παράγοντες οδήγησαν στην παράδοση του έργου (τελική βάση αποτελεσμάτων και έκθεση) την 21.06.2011.

COMMERCIAL VALUE

Ο υπολογισμός των μαθηματικών αποθεμάτων της Commercial Value είναι ένα έργο άμεσα συνδεδεμένο με το έργο της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ως προς την προσέγγιση και το χρόνο ολοκλήρωσής του. Λαμβάνοντας υπόψη ότι και οι 2 εταιρείες βρίσκονται σε διαδικασία εκκαθάρισης, υποδηλώνεται η ανάγκη η προσέγγιση των 2 εταιρειών να είναι κοινή. Ως συνέπεια, η παράδοση του έργου της Commercial Value δεν θα μπορούσε να προηγηθεί της παράδοσης του αρχικού συμφωνηθέντος έργου της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ, εκτιμώντας τις ιδιαιτερότητες και τη διαφορετικότητα των 2 εταιρειών.

Παρά το γεγονός ότι από τα μέσα Φεβρουαρίου, η ομάδα μας επεξεργαζόταν και ανέπτυσσε τα προϊόντα της Commercial Value, η πρώτη βάση συμβολαίων παρελήφθη στις 16.04.2011 η οποία αντικαταστάθηκε από μία αναθεωρημένη βάση στις 09.05.2011. Αν και η βάση συμβολαίων που παρελήφθη τότε θεωρήθηκε τελική, ασυμβατότητες στα πρωτογενή στοιχεία της που επηρέαζαν τους υπολογισμούς, επέβαλαν μια διαδικασία διαρκούς ανανέωσης και ελέγχου της βάσης με αναθεωρημένα στοιχεία. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι αλλαγές στη βάση απαιτούσαν την αντίστοιχη αναμόρφωση τόσο στα αρχεία υπολογισμών όσο και στον κώδικα υπολογισμού.

2021-05-05T08:33:12+02:00
This website uses cookies and third party services. Ok