Loading...

Παρακάτω θα δείτε την τροποποίηση του ν. 3867/2010 μετά την ψήφισή του. Αναμένουμε και την επίσημη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.


Άρθρο 17
Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 3867/2010
1. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του
άρθρου 2 του ν. 3867/2010 (Α΄ 128) παρατείνεται έως
την 31η Δεκεμβρίου 2011 και, αντίστοιχα, η προθεσμία
του τετάρτου εδαφίου της παρ. 5 του ίδιου άρθρου πα-
ρατείνεται έως την 31η Μαρτίου 2012.
2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης η΄ της παρ. 3 του
άρθρου 2 του ν. 3867/2010 αντικαθίσταται, ως εξής:
«η) Το χαρτοφυλάκιο ζωής μεταβιβάζεται κατά τα λοι-
πά στον ανάδοχο με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώ-
σεις του. Οι απαιτήσεις των φερόμενων ως ασφαλισμέ-
νων, των οποίων δεν έγιναν δεκτά τα νομιμοποιητικά έγ-
γραφα από τον επόπτη χαρτοφυλακίων ζωής, ακολου-
θούν τη διαδικασία της ασφαλιστικής εκκαθάρισης και
τυχόν δικαστικές διεκδικήσεις ασκούνται κατά του εκκα-
θαριστή. Στην περίπτωση αυτή παρακρατείται υπέρ της
ασφαλιστικής εκκαθάρισης μέχρι την οριστική διευθέτη-
ση της διαφοράς και δεν μεταβιβάζεται στον ανάδοχο το
ανάλογο μέρος, όπως θα καθοριστεί από την Τράπεζα
της Ελλάδος, των περιουσιακών στοιχείων που έχουν
τεθεί σε ασφαλιστική τοποθέτηση ζωής.»
3. To πρώτο εδάφιο της περίπτωσης θ΄ της παραγρά-
φου 3 του άρθρου 2 του ν. 3867/2010 (Α΄ 128) αντικαθί-
σταται ως εξής:
«θ) Το μέρος της απαίτησης από ασφάλιση ζωής που
δεν αναλαμβάνεται από τον ανάδοχο σύμφωνα με την
περίπτωση β΄ της παραγράφου αυτής, ικανοποιείται από
το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής κατά το χρόνο λήξης του
αρχικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ατόκως, κατά πο-
σοστό 70%. Όσα ασφαλιστήρια συμβόλαια έχουν ημερο-
μηνία λήξης μετά το έτος 2024 θεωρείται ότι λήγουν
στις 31.12.2024.
Η απαίτηση υπολογίζεται όπως είχε διαμορφωθεί κατά
την ημέρα ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της εται-
ρείας. Το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής δύναται να ικανο-
ποιεί αιτήσεις πρόωρης εξόφλησης, μετά από συμβιβα-
στική μείωση της απαίτησης του ενδιαφερόμενου.»
4. Στο τέλος της περίπτωσης θ΄ της παρ. 3 του άρθρου
2 του ν. 3867/2010 προστίθενται εδάφια, ως εξής:
«Για την εκπλήρωση του παραπάνω ειδικού σκοπού, το
Ελληνικό Δημόσιο δύναται να χορηγεί δάνεια προς το
Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής μέχρι του συνολικού ποσού
των διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000,00) ευρώ με
την έκδοση και παράδοση, αντί μετρητών, ομολόγων α-
ντίστοιχης αξίας. Η εξόφληση του δανείου θα γίνεται σε
δέκα άτοκες ετήσιες δόσεις με περίοδο χάριτος οχτώ ε-
τών. Από την ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης,
το Δημόσιο αποκτά αυτοδίκαια ενέχυρο επί των 2/3 των
συνολικών εσόδων του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής,
που προέρχονται από τις εισφορές του άρθρου 10 αυτού
του νόμου. Οι ειδικότεροι όροι του δανείου καθορίζονται
με σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
Το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής καταβάλλει στους κατα-
ναλωτές τα χρηματικά ποσά, που προβλέπουν οι διατά-
ξεις αυτού του άρθρου, με τον όρο της νομότυπης πα-
ραίτησής τους από κάθε σχετική αξίωσή τους, εκκρε-
μούς ή μη ενώπιον των δικαστηρίων, κατά του Ελληνικού
Δημοσίου.»

2021-05-04T05:51:52+02:00
This website uses cookies and third party services. Ok