Loading...

Θα μελετήσουμε τις τροποποιήσεις σε συνεργασία με τους νομικούς μας συμβούλους και θα τοποθετηθούμε αναλυτικά σε νεώτερη ανάρτηση. Βρισκόμαστε σε επαφές με κοινοβουλευτικούς παράγοντες, για να παραβρεθούμε στην συζήτηση στη βουλή όταν θα προγραμματισθεί και να εκφράσουμε τις θέσεις μας. Όπως τις καταθέσαμε πρόσφατα (Πέμπτη 14-7) σε πολιτικό παράγοντα του Υπουργείου Οικονομικών (και για αυτό θα υπάρξει ανάλογο δελτίο τύπου σύντομα).
Άρθρο 17
Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 3867/2010

1. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 2 του νόμου 3867/2010 (Α. 128) παρατείνεται έως την 31η Νοεμβρίου 2011 και αντίστοιχα, η προθεσμία του τέταρτου εδαφίου της παρ. 5 του ίδιου άρθρου παρατείνεται έως την 31η Μαρτίου 2012.

2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης (η) της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3867/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
“Το χαρτοφυλάκιο ζωής μεταβιβάζεται κατά τα λοιπά στον ανάδοχο με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του. Οι απαιτήσεις των φερόμενων ως ασφαλισμένων, των οποίων δεν έγιναν δεκτά τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τον επόπτη χαρτοφυλακίων ζωής, ακολουθούν τη διαδικασία της ασφαλιστικής εκκαθάρισης και τυχόν δικαστικές διεκδικήσεις ασκούνται κατά του εκκαθαριστή. Στην περίπτωση αυτή παρακρατείται υπέρ της ασφαλιστικής εκκαθάρισης μέχρι την οριστική διευθέτηση της διαφοράς και δεν μεταβιβάζεται στον ανάδοχο το ανάλογο μέρος, όπως θα καθοριστεί από την Τράπεζα της Ελλάδος, των περιουσιακών στοιχείων που έχουν τεθεί σε ασφαλιστική τοποθέτηση ζωής”.

3. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης (θ) της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Ν. 3867/2010 (ΦΕΚ Α’ 128) αντικαθίσταται ως εξής:
“θ) Το μέρος της απαίτησης από ασφάλιση ζωής που δεν αναλαμβάνεται από τον ανάδοχο σύμφωνα με την περίπτωση (β) της παραγράφου αυτής, ικανοποιείται από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής κατά το χρόνο λήξης του αρχικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ατόκως, κατά το ποσοστό 70%. Όσα ασφαλιστήρια συμβόλαια έχουν ημερομηνία λήξης μετά το έτος 2024 θεωρείται ότι λήγουν στις 31/12/2024.
Η απαίτηση υπολογίζεται όπως είχε διαμορφωθεί κατά την ημέρα ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της εταιρείας. Το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής δύναται να ικανοποιεί αιτήσεις πρόωρης εξόφλησης, μετά από συμβιβαστική μείωση της απαίτησης του ενδιαφερόμενου”.

4. Στο τέλος της περίπτωσης της θ. της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3867/2010 προστίθενται εδάφια, ως εξής:
“Για την εκπλήρωση του παραπάνω ειδικού σκοπού, το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να χορηγεί δάνεια προς το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής μέχρι του συνολικού ποσού των διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000,00) ευρώ με την έκδοση και παράδοση, αντί μετρητών, ομολόγων αντίστοιχης αξίας. Η εξόφληση του δανείου θα γίνεται σε δέκα άτοκες ετήσεις δόσεις με περίοδο χάριτος οχτώ ετών. Από την ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης, το δημόσιο αποκτά αυτοδίκαιο ενέχυρο επί των 2/3 των συνολικών εσόδων του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής, που προέρχονται από τις εισφορές του άρθρου 10 αυτού του νόμου. Οι ειδικότεροι όροι του δανείου καθορίζονται με σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
Το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής καταβάλλει στους καταναλωτές τα χρηματικά ποσά, που προβλέπουν οι διατάξεις αυτού του άρθρου, με τον όρο της νομότυπης παραίτησής τους από κάθε σχετική αξίωσή τους, εκκρεμούς ή μη ενώπιον των δικαστηρίων, κατά του Ελληνικού Δημοσίου”.

2021-05-05T08:23:41+02:00
This website uses cookies and third party services. Ok