Loading...

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΠΟΥΠΑΚΗ

Σας ανακοινώνουμε την απάντηση της ΕΕ στην ερώτηση του Ευρωβουλευτή της ΝΔ κύριου Κ.Πουπάκη η οποία είναι θετική για την υπόθεσή μας.

Απάντηση του κ. Barnier

Εξ ονόματος της Επιτροπής

(8.4.2010)

1. Η χρηματοπιστωτική κρίση κατέδειξε ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στο θέμα των ασφαλιστικών εταιρειών οι οποίες κινδυνεύουν. Η ενοποιημένη οδηγία 2002/83/ΕΚ σχετικά με την ασφάλεια ζωής , η πρώτη οδηγία 73/239/ΕΟΚ σχετικά με την ασφάλεια ζημιών , η δεύτερη οδηγία 88/357/ΕΟΚ σχετικά με την ασφάλεια ζημιών , η τρίτη οδηγία 92/49/ΕΟΚ σχετικά με την ασφάλεια ζημιών και η οδηγία 98/78/ΕΚ σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία ασφαλιστικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο ενός ασφαλιστικού ομίλου , η οποία θα αναδιατυπωθεί έως την 1η Νοεμβρίου 2012, καθορίζουν ελάχιστα πρότυπα όσον αφορά τις απαιτήσεις οριακής φερεγγυότητας για τις επιχειρήσεις ασφάλισης ζωής και τις επιχειρήσεις ασφάλισης ζημιών, αντίστοιχα, και παρέχουν κάποια προστασία στα δικαιώματα ασφάλισης των καταναλωτών. Σύμφωνα με τις οδηγίες, οι εποπτικές αρχές εξουσιοδοτούνται να παρέμβουν εγκαίρως σε περίπτωση που απειλούνται τα δικαιώματα των ασφαλισμένων.

Επιπλέον, η οδηγία 2001/17/ΕΚ , η οποία θα έχει επίσης αναδιατυπωθεί έως την 1η Νοεμβρίου 2012, προβλέπει ότι οι απαιτήσεις που απορρέουν από ασφαλιστικά συμβόλαια θα πρέπει να τυγχάνουν προτιμησιακής μεταχείρισης έναντι άλλων απαιτήσεων.

Σε ό,τι αφορά τα συστήματα εγγύησης, είναι λίγα τα κράτη μέλη που έχουν θεσπίσει συστήματα εγγύησης των ασφαλίσεων (ΚΕΑ). Τα ΚΕΑ παρέχουν προστασία στους καταναλωτές στην περίπτωση που οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις αδυνατούν να εκπληρώσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. Συνεπώς, παρέχουν προστασία από τον κίνδυνο μη ικανοποίησης των απαιτήσεων λόγω αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων εκ μέρους της ασφαλιστικής επιχείρησης. Τα ΚΕΑ παρέχουν προστασία είτε καταβάλλοντας αποζημίωση στους ασφαλισμένους για τις απαιτήσεις τους είτε εξασφαλίζοντας την συνέχιση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Επομένως, οι υπηρεσίες της Επιτροπής εξετάζουν επί του παρόντος την επάρκεια των εν ισχύ καθεστώτων εγγύησης στον ασφαλιστικό τομέα και πρόκειται να εγκρίνουν Λευκή Βίβλο επί του θέματος την άνοιξη του 2010, προβλέποντας μια ευρωπαϊκή λύση και για το ΚΕΑ.

Ωστόσο, ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης του θέματος αυτού, ο οποίος είναι και ο καλύτερος και για τον ίδιο τον ασφαλιστικό κλάδο, είναι η ταχεία θέσπιση μέτρων στο επίπεδο 2 του Solvency II, δεδομένου ότι στόχος του είναι να διευκολύνει την ανάπτυξη ενιαίας αγοράς στον τομέα των ασφαλιστικών υπηρεσιών στην Ευρώπη, με την ταυτόχρονη διασφάλιση υψηλότερου επιπέδου προστασίας του καταναλωτή.

2. Η Επιτροπή προκειμένου να προστατεύσει τα δικαιώματα των καταναλωτών από «επικίνδυνα» επενδυτικά προγράμματα έχει ξεκινήσει πλήρη επανεξέταση των σχετικών με την ενιαία αγορά πολιτικών, επικεντρώνοντας ειδικότερα στις λιανικές χρηματοπιστωτικές και στις επενδυτικές υπηρεσίες. Στην ανακοίνωσή της σχετικά με τις δέσμες επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές, που εκδόθηκε στις 30 Απριλίου 2009 , η Επιτροπή εξηγεί τις προθέσεις της σε ό,τι αφορά τις επενδυτικές υπηρεσίες, με στόχο την εξασφάλιση στους κατόχους ασφαλιστηρίων συμβολαίων μεγαλύτερης σαφήνειας και νομικής ασφάλειας. Στην ανακοίνωση αυτή υπογραμμίζεται ότι πρέπει να βελτιωθεί το τρέχον κανονιστικό πλαίσιο που αφορά τις δέσμες επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, περιλαμβανομένων δεσμών επενδύσεων σε ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής και προτείνεται θέσπιση νέας νομοθεσίας της ΕΕ, η οποία θα εστιάζει σε δύο θέματα: γνωστοποίηση πληροφοριών για τα προϊόντα και τις πρακτικές πώλησης. Σφαιρικός στόχος είναι μια αναλυτική προσέγγιση για το σύνολο των διαφόρων δεσμών επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές, ώστε οι καταναλωτές να λαμβάνουν πάντοτε τις καταλληλότερες πληροφορίες (ιδίως πριν από τη σύναψη συμβολαίου) και να τυγχάνουν δίκαιης μεταχείρισης.

3. Το Solvency II κατά κύριο λόγο διασφαλίζει ότι οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις είναι σε θέση να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους και για το λόγο αυτό πρέπει να διαθέτουν επαρκή ικανότητα διαχείρισης του κινδύνου. Αυτή εν μέρει εξασφαλίζεται με την ύπαρξη κεφαλαιακής επάρκειας. Οι επιχειρήσεις είχαν ήδη στη διάθεση τους πέντε χρόνια για να προετοιμαστούν για το Solvency II, ενώ τους απομένουν ακόμη τρία χρόνια. 1500 από 5000 επιχειρήσεις συμμετείχαν στην τέταρτη μελέτη ποσοτικού αντικτύπου (QIS4), τα αποτελέσματα της οποίας ήταν μάλλον ενθαρρυντικά. Αυτό σημαίνει ότι ο κλάδος προετοιμάζεται καταλλήλως για το Solvency II. Η καλή διαχείριση του κινδύνου και η κεφαλαιακή επάρκεια θα οδηγήσουν σε σταθερότερη και ανθεκτικότερη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, η οποία θα συμβάλλει σε σταθερή απασχόληση στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

2021-05-14T14:23:39+02:00
This website uses cookies and third party services. Ok