Loading...

Η είδηση της εισαγωγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας αγωγής ζημιωθέντων από την Ασπίς Πρόνοια, κατά του Ελληνικού Δημοσίου -η οποία δημοσιεύεται – έχει αρκετές αναγνώσεις:

Μπορεί να χαρακτηριστεί θετική εξέλιξη γιατί οδηγεί σε μια απόφαση η οποία θα παρθεί πολύ σύντομα (σε χρονικό διάστημα 5-6 μηνών μετά την συζήτησή της) και σε ένα ξεκαθάρισμα του τοπίου όσον αφορά την ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου.

Μπορεί να οδηγήσει σε μια θετική απόφαση η οποία θα αποτελέσει μια τεράστια δικαίωση του αγώνα μας

Μπορεί να οδηγήσει σε μια αρνητική απόφαση η οποία θα μας οδηγήσει έπειτα στα Ευρωπαικά δικαστήρια

Το timing που έχει επιλεγεί ίσως δεν είναι το καλύτερο δυνατόν. Ο.προβληματισμός προκύπτει από το γεγονός ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν παίρνει τα τελευταία χρόνια θέση κατά των συμφερόντων του Δημοσίου με εξαίρεση μόνο την απόφαση για τα αυθαίρετα.

Η απόφαση για εισαγωγή της υπόθεσης στο ΣτΕ πάρθηκε με πλειοψηφία 2 προς 1 (μειοψήφησε ο πρόεδρος κ. Σωτ. Ρίζος). Κατόπιν της αποφάσεως αυτής αναστέλλεται η εκδίκαση των εκκρεμών υποθέσεων για το ίδιο ζήτημα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο.

Επειδή τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι πάρα πολλά, σε μια εβδομάδα περίπου και αφού συγκεντρώσουμε όλα τα στοιχεία στα χέρια μας, θα δοθούν διευκρινήσεις για κάθε επιμέρους θέμα.

Σε κάθε περίπτωση ο Σύλλογός μας θα υποστηρίξει με όλες του τις δυνάμεις τον κοινό αγώνα κατά της παγκόσμιας πρωτοφανούς και ανιστόρητης παρανομίας του Ελληνικού Δημοσίου εναντίον των συμφερόντων χιλιάδων ασφαλισμένων, οι οποίοι βιώνουν τα τελευταία χρόνια ένα διαρκές και εξαντλητικό μαρτύριο.

Πολύ σύντομα θα παρθούν από κοινού με τα μέλη μας σημαντικές αποφάσεις σχετικά με τις μελλοντικές μας κινήσεις αφού πρώτα μας γνωστοποιηθούν και οι αναμενόμενες προτάσεις του Υπουργείου Οικονομικών. Ως τότε κρατάμε ουδέτερη στάση και δεν σχολιάζουμε ούτε δημοσιεύματα, ούτε φήμες, τα οποία προκαλούν μόνο σύγχυση και παρανοήσεις.

22/10/2013
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Αρ. Πρωτ. : ΠΑ 18/2012

ΠΡΑΞΗ

της Επιτροπής του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3900/2010
Η Επιτροπή του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3900/2010, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας κ. Σωτήριο Ρίζο, τον αρχαιότερο Αντιπρόεδρο κ. Φιλοκτήμονα Αρναούτογλου και τον Αντιπρόεδρο κ. Νικόλαο Σακελλαρίου, Πρόεδρο του αρμόδιου καθ΄ ύλην Α΄ Τμήματος,
Αφού έλαβε υπ΄όψιν:

α) το άρθρο 1 του Ν. 3900/2010,
β) την από 29.3.2012 αίτηση, με την οποία οι Παναγιώτης Αϋφαντής και λοιποί τρείς (3) αιτούντες, ζητούν, κατ΄ επίκληση του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3900/2010, να εισαχθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας η εκκρεμής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, από 18.11.2011 αγωγή τους με γενικό αριθμό καταθέσεως 31474/2011 κατά του Ελληνικού Δημοσίου. Με την αγωγή αυτή οι ενάγοντες, με την ιδιότητα των ασφαλισμένων στην ασφαλιστική εταιρεία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α.» ζητούν να επιδικασθούν σε αυτούς ποσά, κατ΄ άρθρο 105 Εισ.Ν.Α.Κ., ως αποζημίωση και χρηματική ικανοποίηση για την αποκατάσταση της ζημίας και ηθικής βλάβης που υπέστησαν από παράνομες πράξεις και παραλείψεις των οργάνων του Δημοσίου κατά την άσκηση εποπτείας επί της εταιρείας αυτής.
γ) Το γεγονός ότι με την ως άνω αγωγή τίθεται το γενικότερου ενδιαφέροντος ζήτημα της αστικής ευθύνης του Δημοσίου για πλημμελή άσκηση κρατικής εποπτείας επί των ασφαλιστικών εταιρειών, το οποίο έχει συνέπειες για τον ευρύτερο κύκλο των ασφαλισμένων στην ως άνω εταιρεία. Μειοψηφεί ο Πρόεδρος, ο οποίος φρονεί ότι το τιθέμενο ζήτημα δεν έχει γενικότερο ενδιαφέρον.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Να γίνει δεκτό το ανωτέρω αίτημα, μειοψηφούντος του Προέδρου και

Δ Ι Α Τ Α Σ Σ Ε Ι

1. Να εισαχθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας η από από 18.11.2011 αγωγή των Παναγιώτη Αϋφαντή και λοιπών δύο (2) αιτούντων κατά του Ελληνικού Δημοσίου (Γενικός αριθμός καταθέσεως 31474/2011).
2. Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στις ημερήσιες εφημερίδες «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΕΣΤΙΑ» και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Η παρούσα πράξη συνεπάγεται την αναστολή εκδικάσεως των εκκρεμών υποθέσεων, στις οποίες τίθεται το ίδιο ζήτημα, με εξαίρεση την εκδίκαση των αιτήσεων παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας.
Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2013

Σωτ. Ρίζος Φ. Αρναούτογλου Ν. Σακελλαρίου

Κοινοποίηση:
1) Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων (προκειμένου να μεριμνήσει για την γνωστοποίηση της πράξεως στα Διοικητικά Δικαστήρια της Χώρας)
2) Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

2021-04-19T15:34:28+02:00
This website uses cookies and third party services. Ok