Loading...

Παρακάτω σας εκθέτουμε μερικά σημεία-επισημάνσεις που έγιναν, μετά από μια εκτενή μελέτη της 4ης έκθεσης του κ.Παντελίδη, που κατά δηλώσεις του συνοδεύεται και με 7 ογκωδέστατους φακέλλους, επισυναπτόμενα δικαιολογητικά-έγγραφα, στοιχεία που επιβεβαιώνουν την παρούσα έκθεση, εποπτών χαρτοφυλακίου και εκκαθάρισης.

Σαφώς, δεν είναι τα μόνα που πληροφορούν,αλλά κατα δική μας (πρώτη) εκτίμηση , είναι αυτά που χρήζουν ιδαίτερης προσοχής και μελλοντικής επεξεργασίας.

Η ανάγνωση μόνο των εκθέσεων (δεν γνωρίζουμε το περιεχόμενο των επισυναπτόμενων φακέλλων) μας οδηγεί σε συγκεκριμένα συμπεράσματα, αντιλαμβανόμενοι το ασύλληπτο μέγεθος του θέματός μας.

Ας αναλογιστούμε ότι αυτή την στιγμή στην εταιρία βρίσκονται και τρεις διεθνείς ελεγκτικοί οίκοι (Ernst&Young, Baker Tilly ,Hewwit)για να μπορέσουν να καταλήξουν σε ασφαλή συγκεκριμένα στοιχεία που θα βοηθήσουν στην διαδικασία της αναδοχής.

Την μόνη σύσταση-συμβουλή που μπορούμε να σας δώσουμε,αποφεύγοντας όσο γίνεται απόψεις,συμπεράσματα που θα κατευθύνουν τον προβληματισμό σας,είναι όσο μπορείτε να την διαβάσετε επανειλλημένα (αν και είναι 188σελ.γεμάτη αποκαλύψεις!!) και να εκτιμήσετε και εσεις την πολυπλοκότητα του προβλήματος που έχουμε να αντιμετωπίσουμε.

Για αυτό για άλλη μια φορά θα πούμε ότι για μας μια είναι η λύση,η πολιτική ,πιέζοντας όμως παράλληλα και με κάθε άλλο μέσο, (όπως και το δικαστικό) που ίσως επιταχύνει τις διαδικασίες.

Σημεία συζήτησης και προβληματισμού….

Εισαγωγικό κείμενο
σελ.3 “…μετά την ανάληψη των καθηκόντων μου απ.15/1/2010 ..όπως διεπίστωσα, δεν είχαν προχωρήσει μέχρι τότε οι οποιεσδήποτε ουσιαστικές εργασίες διακρίβωσης της πραγματικής κατάστασης…..της εν γένει εκκαθάρισης..(4μήνες απραγίας με εκκαθαριστές που αλλάζανε ανά ..μήνα…)

Ανάθεση (τελος Ιανουαρίου 2010) στην Baker Tilly Hellas AE για την ακρίβεια των λογιστικών εγγραφών της εταιρείας

που “έπασχαν” από τα μέσα τουν 2008 και ιδαίτερα 4-5 μήνες πριν την 21-9-2009.

Αυτή την περίοδο και τέλος του 2010 έγιναν οι πρώτες και τελευταίες συναντήσεις με εκπροσώπους ασφαλιστικών εταιρειών που δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα λόγω της “πλήρης ασάφειας” (σελ.4)που επικρατούσε στην εταιρεία.

σελ.5

“Αυτονόητο είναι ότι,η σημαντικότατη αυτή ασάφεια, ήτο σε κάθε περίπτωση σε βάρος των ασφαλισμένων, αφού δεν προσδιορίζοντο επαρκώς τα δικαιώματα τους, ούτε και το πλαίσιο παρέμβασης του “Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής” που προβλέπεται να καλύψει μέρος του ελλείμματος”

Σε κάθε περίπτωση τα σοβαρά,νομικής φύσεως,ερωτήματα που υφίσταντο….δεν επέτρεπαν την επίλυση βασικών θεμάτων….Ως εκ τούτου φίστατο πραγματική αδυναμία να προχωρήσω σε πράξεις που προεβλέποντο,εφόσον δεν προσδιορίζετο το νομικό πλαίσιο.(3867/3-8-2010!!!! ένα χρόνο μετα!!!!)

Επίσης μετά και από πρόταση της Ενωσης Ασ.Εταιρειών (κυρίως από εκπροσώπους των αλλοδαπών) ανατέθηκε στον διεθνή ελεγκτικό οίκο “Ernst & Young”o έλεγχος των υπολογισμών των μαθηματικών αποθεμάτων της εταιρείας.

(μετά από όλο αυτό το χρονικό διάστημα των έξι (6) και βάλε μηνών πού πληρώνονται αδρά…και δεν ξέρουμε πόσο πληροφορίες λένε από 100.000 ευρώ τον μήνα )

Δεν έχουν διασταυρώσει και καταλήξει σε συγκεκριμένα νούμερα με αποτέλεσμα να καθυστερεί η ανάρτηση των απαιτήσεων των ασφαλισμένων,εργαζομένων και συνεργατών της εταιρείας.

Τμήμα Α

σελ.8

27-04-2007 πρώτη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων (όχι της ελεύθερης περιουσίας της εταιρείας)που βρίσκονται σε ασφαλιστική τοποθέτηση.

19-12-2007 άρση της δέσμευσης όλων των ανωτέρων περ.στοιχείων.

29-07-2008 δέσμευση του συνόλου της περιουσίας της εταιρείας με αίτημα για 3ετές πρόγραμμα χρηματοοικονομικής ανάκαμψης της εταιρείας.

21-09-2009 απόφαση της ΕΠΕΙΑ για ανάκληση λειτουργίας της εταιρίας.

σελ.9-10

…το σύνολο των απαιτήσεων τρίτων(συνεργάτες κάθε μορφής,πιστωτές διάφοροι,ομολογιούχοι δανειστές κ.λπ.) εφόσον δεν καλύπτονται από τα προβλεπόμενα από το Ν.Δ.400/70 προνόμια(δαπάνες εκκαθάρισης,προνόμιο εργαζομένων και δικαιούχων ασφαλίσματος)εκτιμάται ότι δεν θα ικανοποιηθούν.

“Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σημαντικό μέρος του τελικού ελλείμματος προέρχεται από την ουσιαστική εκμηδένιση των συμμετοχών της εταιρείας σε συγγενείς εταιρείες ΑΣΠΙΣ ΑΕΑΖ-COMMERCIAL VALUE AAE ….LEDA ,ADVANTAGE HOLDING

και οφειλές άλλων εταιρειών όπως ASPIS CAPITAL,ΑΣΠΙΣ ΟΜΙΛΟΣ LEDAκ.λ.π…..”

(σύμφωνα με την έκθεση του εκκαθαριστή τα ποσά είναι απροσδιόριστα αλλά μπορούν να φτάνουν και τα 250εκ ευρώ)

σελ.14

…Τυχόν αναδοχή του χαρτοφυλακίου …θα περιορίσει το αντικείμενο εκκαθάρισης,μειώνοντας σημαντικά τις δαπάνες της..

σελ.15

“Η αδυναμία της ικανοποίησης των απαιτήσεων των ασφαλισμένων από την περιουσία της εταιρείας οφείλεται διαχρονικά σε πολλούς παράγοντες και όχι μόνον σε γεγονότα μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου.”

σελ.17

“Ο αριθμός των εν ισχύει ασφαλιστηρίων συμβολαίων …Ζωης…είναι ιδιαίτερα μεγάλος(199.200περίπου)

σελ.18

“Θα πρέπει να σημειωθεί ότι μετά από έλεγχο της ΕΠΕΙΑ (εντός του 2008) υπήρξαν αναθεωρήσεις και επαναπροσδιορισμοί σε Τεχ.Σημ.και υπολογισμούς των αποθεμάτων της εταιρίας για τον Ισολογισμό της χρήσης του 2008.Το σχετικό έγγραφο της ΕΠΕΙΑ δεν έχει βρεθεί.”(!!!!!)

σελ.20-21

“Ως εκ των ανωτέρω, στα πλαίσια τυχόν αναδοχής,η υποχρέωση του αναδόχου έναντι ασφαλισμένων για (όποιο) ανώτατο

εγγυημένο τεχνικό επιτόκιο,θα πρέπει να λάβει υπόψη τα ανωτέρω και να είναι ίση η και μεγαλύτερη του2.5%ετησίως.

σελ.28

“Θα πρέπει να επισημανθεί ότι για τα συγκεκριμένα ασφαλιστήρια συμβόλαια η εταιρία, με βάση τα τηρούμενα αρχεία της δεν σχημάτιζε το οποιοδήποτε απόθεμα.”(αφορά ασφ.συμβ.με συμβαλλόμενο νομικό πρόσωπο)

“Ως γενική προσέγγιση τα ασφ.συμ.αυτά δεν θεωρούνται νόμιμα και έγκυρα”.

σελ.33

ασφαλιστήρια άνευ είσπραξης ασφαλίστρου η πως παίρνεις ντοκτορά στην ..απάτη.

Σύμφωνα με την έκθεση της Baker Tilly για τα εν λόγω ασφαλιστήρια,έναντι αφαλίστρου…..ο ασφαλισμένος παρέδιδε δίγραμμη επιταγή σε διαταγή του,εκδόσεως τρίτου προσώπου (εν προκειμένου του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρίας και βασικού μετόχου)σχετικά μικρότερου ποσού.Οι συγκεκριμμένες επιταγές δεδομένου ότι ήταν δίγραμμες δεν μπορούσαν να εισπραχθούν και ουδέποτε εισπράχθηκαν από την εταιρία…….!!!

σελ.34

“το σημαντικό έλλειμμα του συνόλου της περιουσίας …..καθιστά αδύνατη την συνέχιση των αφαλιστικών συμβάσεων από άλλη ασφ.εταιρία υπό τους αυτούς όρους και προυποθέσεις.

“Όπως προσδιορίζεται ..το διαφαινόμενο έλλειμμα (τυπικά το επακριβές έλλειμμα θα μπορούσε να προκύψει με ακρίβεια μόνο μετά από την ρευστοποίηση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας και είσπραξης των απαιτήσεων της

ήτοι σε χρόνο άνω των 7 ετών, λόγω δικαστικών διενέξεων) δεν καθιστά δυνατή την απόδοση στο ασφαλιζόμενο των υποχρεώσεωνπου είχε αναλάβει έναντι αυτού η εταιρεία.”

σελ.37

σχετικά με τις ..υπεραποδόσεις των συμβολαίων ASSET με κωδικό ΑΑ2 καιΑΑ3

….ο ασφαλιζόμενος κατέβαλε, στην πραγματικότητα μικρότερο ποσό από αυτό που αναφέρετο στο ασφ.συμβ.ως πράγματι καταβληθέν.Η κατά περίπτωση διαφορά(από 2008 έως 2009)φέρεται ακολούθως να αποδίδεται σε πίστωση,ως προμήθεια,στον κατά περίπτωση συνεργάτη(είναι αμφίβολο αν καταβάλετο τελικά).Σκοπός της διαδικασίας αυτής ήταν η μεγαλύτερη από την επιτρεπόμενη από το Νόμο(3.35% ετησίως)απόδοσης στον ασφαλισμένο.

σελ.38

Η διαφορά αυτών των ..δανεικών μέσω των συνεργατών της εταιρίας υπεραποδόσεων ήταν κοντά στα 29εκ ευρώ(214εκ ευρώ αντι των 186εκπερίπου ευρώ).

Για αυτό, όλα αυτά τα ποσά (29εκ? ευρώ) δεν συμπεριλαμβάνονται, στις αναγνωριζόμενες υποχρεώσεις του χαρτοφυλακίου Ζωής.

σελ39-45

Ξεκαθαρίζεται ότι οποιαδήποτε απόδοση, σε όλα τα εφάπαξ καταβολής συμβόλαια, πέραν του εγγυημένου τεχνικού επιτοκίου 3.35%, δεν αναγνωρίζεται.

σελ.49

ασφ.συμβ.υγείας σε αριθμό 54.807

Σύμφωνα με την έκθεση του διεθνούς οίκου HEWWIT(η τρίτη διεθνής εταιρία που …επεξεργάζεται στοιχεία και …οικονομίες της εταιρίας)για να μην είναι ζημιογόνα τα ασφ.συμβ.υγείας της εταιρίας έπρεπε να είχαν αύξηση των εισπρατομμένων ασφαλίστρων από 40% εως και 158%!!!!

σελ.51

εκκρεμμείς ζημίες συμπληρωματικών καλύψεων σε αριθμό 6.437, με συν ποσό απαίτησης γύρω στα 30εκ? ευρώ (29.596.644)

σελ.52

“Σύμφωνα με τον νόμο…. τα χαρτοφυλάκια ζωής…..συνεχίζουν να λειτουργούν….(!!!!!!!!!!)

σελ.53

Ομαδικά συμβόλαια σε αριθμό 148 (17συνταξιοδοτικά και 131 συμπλ.καλύψεων-υγείας)

“η διακρίβωση του αποθέματος των συνταξιοδοτικών ομαδικών συμβολαίων είναι ουσιαστικά ανέφικτη….

σελ.54

Ζημίες ομαδικών σε αριθμό 2.600 και σε εκτιμούμενο ποσό 4,5εκ ευρώ

σελ.56 και τελευταία

…”οι οφειλές των ασφαλισμένων προς φορείς υγείας , εφόσον εκδοθεί Υπουργική Απόφαση θα καλυφθούν (υπό προυποθέσεις)από διαφορετική πηγή εκτός εκκαθάρισης.

Εδώ εννοείτε το ταμείο της ΕΠΕΙΑ που ήταν 10εκ ευρώ και το 1εκ ευρώ μεταφέρθηκε ως …μαγιά στην ΔΕΙΑ της ΤτΕ και τα υπόλοιπα 9εκ ευρώ μεταφέρθηκαν στο Υπ.Οικονομικών για να πληρωθούν τα ανωτέρω….

Επίλογος

Η …απειλή είναι, ότι θα επανέλθουμε με την έκθεση του εκκαθαριστή (132σελ) ,όπου για άλλη μια φορά όπως και στην προαναφερόμενη έκθεση προσδιορίζονται ξεκάθαρα και πολιτικές ευθύνες και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τους κατάλληλους ανθρώπους με συγκεκριμένες διαδικασίες.

Σημείωση:

Όσο αφορά τα διάφορα ερωτήματα, προτάσεις, θέσεις που καταγράφονται στην σελίδα μας ως σχόλια, παρακαλούμε να γίνονται επώνυμα έτσι ώστε να υπάρχει συνεργασία και γόνιμος χώρος παραγωγής προτάσεων και ταυτόχρονα να αποφεύγεται η ανώνυμη κριτική για την κριτική.

2021-05-06T16:58:36+02:00
This website uses cookies and third party services. Ok