Loading...

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


ΘΕΜΑ: ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 139 του ν. 4972/2022 και κατόπιν της από 28/2/2023 απόφασης της Συνέλευσης των Μελών του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής (ΕΚΙΑΖ) προσαυξήθηκε κατά είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) ευρώ η προκαταβολή του άρθρου 92 ν. 4714/2020 των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) ευρώ για την ικανοποίηση των μέχρι την έναρξη ισχύος του ως άνω Νόμου (ήτοι μέχρι 23.9.2022) βεβαιωμένων απαιτήσεων της Κατάστασης Δικαιούχων Απαιτήσεων από ασφαλίσεις ζωής για τις οποίες δεν υφίσταται δικαστική αμφισβήτηση κατά της Κατάστασης Δικαιούχων Απαιτήσεων ή επιλύθηκαν με δικαστική απόφαση που δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα. Η καθ’ έκαστο δικαιούχο διανομή της προκαταβολής θα γίνει αποκλειστικά με ευθύνη του ασφαλιστικού εκκαθαριστή, μετά από αναλογική κατανομή, εκ μέρους του, του συνολικού ποσού των σαράντα πέντε εκατομμυρίων ευρώ με βάση το ύψος της απαίτησης του κάθε δικαιούχου, με συμψηφισμό του ποσού, το οποίο έχει ήδη προκαταβληθεί σε κάθε δικαιούχο από την υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρεία για λογαριασμό του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής.

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ότι οι καταβολές ποσών προς τους δικαιούχους θα πραγματοποιούνται σταδιακά στους τραπεζικούς λογαριασμούς που είχαν δηλώσει στην Eκκαθάριση στο πλαίσιο των προηγούμενων διανομών. Προσκόμιση νέας υπεύθυνης δήλωσης δεν απαιτείται, εκτός αν έχει μεταβληθεί ο δικαιούχος (πχ λόγω θανάτου όπου θα πρέπει οι δικαιούχοι/κληρονόμοι να ενημερώσουν την υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρεία και να ακολουθήσουν τη διαδικασία πιστοποίησης) ή δεν ισχύει ο δηλωθείς τραπεζικός λογαριασμός (πχ ο λογαριασμός έχει κλείσει και θα πρέπει να σταλεί από τον δικαιούχο αίτημα αλλαγής λογαριασμού κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης με γνήσιο υπογραφής). Οι υπεύθυνες δηλώσεις για τις οποίες δεν έχουν προκύψει αλλαγές ή ανάγκη προσκόμισης νέων στοιχείων ταυτοποίησης, θα εξυπηρετηθούν κατά απόλυτη προτεραιότητα.

Σημειώνεται ότι ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής είναι δυνατόν να ζητήσει επιπρόσθετα στοιχεία ή δικαιολογητικά σε εξατομικευμένες περιπτώσεις ή ειδικές κατηγορίες δικαιούχων (ομαδικά συμβόλαια, ανήλικοι δικαιούχοι κλπ) και εν γένει σε οποιαδήποτε περίπτωση αυτός κρίνει.

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΑΥΤΟ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ:

α) όσοι δικαιούχοι έχουν ενταχθεί στην ΚΔΑ και δεν έχουν προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση, να την προσκομίσουν το συντομότερο δυνατόν.
β) για όσες απαιτήσεις είχαν υποβληθεί υπεύθυνες δηλώσεις, αλλά έχουν μεταβληθεί ο δικαιούχος ή/και τα στοιχεία πληρωμής, οι δικαιούχοι να προβούν σε επικαιροποίηση με νέα υπεύθυνη δήλωση και υποβολή νέων δικαιολογητικών μέχρι τις 5.4.2023.
γ) οι δικαιούχοι κληρονόμοι να προβούν σε υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και δικαιολογητικών νομιμοποίησης μέχρι τις 5.4.2023, σε περίπτωση που ο αρχικός δικαιούχος έχει αποβιώσει.
δ) οι δικαιούχοι, για τους οποίους η υπεύθυνη δήλωση είχε προσκομιστεί από τους ασκούντες τη γονική μέριμνα και πλέον έχουν ενηλικιωθεί, να προσκομίσουν οι ίδιοι υπεύθυνη δήλωση με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τις 5.4.2023.
Σε περίπτωση που έχει μεταβληθεί ο δικαιούχος ή και τα στοιχεία πληρωμής του και δεν προσκομιστεί η κατά τα ως άνω σχετική υπεύθυνη δήλωση, η καταβολή θα πραγματοποιηθεί με αποκλειστική ευθύνη του δικαιούχου στον τελευταίο δηλωθέντα τραπεζικό λογαριασμό.
Σε περίπτωση που κάποιος πιστοποιημένος δικαιούχος δεν επιθυμεί να συμμετάσχει στην παραπάνω διαδικασία διανομής, καλείται να υποβάλλει σχετική υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του μέχρι τις 5.4.2023.
Πληροφορίες: www.aspispronia.gr Email: info@aspisliquidation.gr
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 211 4111215, 211 4111656-657, 211 4110942,
211 4111856

                                            ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Αγαπητά μέλη του Συλλόγου

Σας στέλνουμε την επίσημη ανακοίνωση του εκκαθαριστή σχετικά με την Β’ καταβολή κεφαλαίων προς τους δικαιούχους ασφαλισμένους από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής (ΕΚΖ) οι οποίοι βρίσκονται ήδη εντός της κατάστασης δικαιούχων ασφάλισης. Δηλαδή χρήματα θα λάβουν όσοι ήδη έχουν εισπράξει την Α’ καταβολή από την διανομή της περιουσίας της Ασπίς Πρόνοια καθώς επίσης και την Α’ καταβολή από το ΕΚΖ.

Μαζί με αυτούς θα λάβουν επίσης την Α και την Β δόση του ΕΚΖ όλοι όσοι έχουν κερδίσει δικαστικές αποφάσεις και έχουν λάβει μόνο την Α δόση από την διανομή της Ασπίς Πρόνοια.
Σας συνιστούμε την προσοχή ότι δεν χρειάζεται να γίνει καμία κίνηση από τους δικαιούχους παρά αποκλειστικά και μόνο αν έχει μεταβληθεί ο δικαιούχος λόγω θανάτου, αν έχει αλλάξει ο τραπεζικός λογαριασμός και αν υπάρχει ενηλικίωση του ασφαλισμένου.
Οποιαδήποτε άσκοπη αποστολή υπεύθυνης δήλωσης προς την εταιρεία θα έχει ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση της πληρωμής αφού το συμβόλαιό του θα αφαιρεθεί από τον πίνακα για να γίνουν οι διορθώσεις. Οπότε οποιαδήποτε κίνηση θα πρέπει να σταθμίζεται διότι μπορεί να επιφέρει καθυστερήσεις στην πληρωμή των απαιτήσεών σας.

Το Δ.Σ του Συλλόγου Ζημιωθέντων από την Ασπίς Πρόνοια

2023-03-13T14:26:32+02:00
This website uses cookies and third party services. Ok